bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu dyrektora spółki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rada Nadzorcza PKM Międzygminna Spółka z o.o.

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej

MiÄ™dzygminnej SpóÅ‚ki z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…

ul. Parkowa 3, 42-622 Åšwierklaniec

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZÄ„DU DYREKTORA SPÓŁKI

Kandydaci zgłaszający swoją kandydaturę powinni posiadać następujące wymogi i kwalifikacje:

 • wyksztaÅ‚cenie wyższe,
 • co najmniej 10 letni staż pracy, w tym:
  • – minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym,
  • – minimum 5 lat zawodowego zajmowania siÄ™ sprawami publicznego transportu zbiorowego
 • znajomość zagadnieÅ„ zwiÄ…zanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie autobusowej komunikacji pasażerskiej, w tym w szczególnoÅ›ci na terenie Województwa ÅšlÄ…skiego,
 • znajomość prawa w zakresie funkcjonowania spóÅ‚ek z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…,
 • gotowość do podjÄ™cia funkcji Prezesa ZarzÄ…du Dyrektora SpóÅ‚ki od dnia 01.07.2019 r.
 • nie podleganie okreÅ›lonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska czÅ‚onka zarzÄ…du w spóÅ‚kach prawa handlowego,
 • stan zdrowia pozwalajÄ…cy na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • peÅ‚na zdolność do czynnoÅ›ci prawnych oraz peÅ‚nia praw publicznych,
 • niekaralność.

Dodatkowymi atutami będą znajomość języka obcego, oraz dobre referencje z poprzedniego i obecnego miejsca pracy.

W celu wzięcia udziału w Postępowaniu Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

 • pisemne zgÅ‚oszenie siÄ™ do konkursu – na kwestionariuszu wg wzoru dostÄ™pnego na stronie internetowej SpóÅ‚ki: pkm-swierklaniec.pl,
 • oÅ›wiadczenie o braku ograniczeÅ„ i zakazów peÅ‚nienia funkcji we wÅ‚adzach spóÅ‚ek – wg wzoru dostÄ™pnego na stronie internetowej SpóÅ‚ki
 • oÅ›wiadczenie o peÅ‚nej zdolnoÅ›ci do czynnoÅ›ci prawnych i niekaralnoÅ›ci – wg wzoru dostÄ™pnego na stronie internetowej SpóÅ‚ki
 • oÅ›wiadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu czÅ‚onkiem rady nadzorczej lub zarzÄ…du innej spóÅ‚ki – wg wzoru dostÄ™pnego na stronie internetowej SpóÅ‚ki
 • pisemne opracowanie koncepcji kierowania SpóÅ‚kÄ…,
 • dokumenty potwierdzajÄ…cy wymagany staż pracy,
 • dokumenty potwierdzajÄ…ce kwalifikacje kandydata – w oryginaÅ‚ach lub odpisach,
 • aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaÅ›wiadczenie o stanie zdrowia pozwalajÄ…cym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oÅ›wiadczenie, że kandydat wyraża zgodÄ™ na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postÄ™powania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa ZarzÄ…du Dyrektora SpóÅ‚ki.

Osoby przystÄ™pujÄ…ce do konkursu mogÄ… uzyskać informacje o SpóÅ‚ce w siedzibie SpóÅ‚ki (Sekretariat ZarzÄ…du) w ÅšwierklaÅ„cu, ul. Parkowa 3 do dnia 13 czerwca 2019 r. od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

ZgÅ‚oszenie powinno zostać zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki w ÅšwierklaÅ„cu przy ulicy Parkowej 3 (sekretariat Prezesa ZarzÄ…du, od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach od 7:00 do 15:00 w zamkniÄ™tej kopercie z adnotacjÄ… na kopercie „POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na stanowisko Prezesa ZarzÄ…du Dyrektora SpóÅ‚ki” do dnia 14.06.2019 r. W przypadku zgÅ‚oszeÅ„ przesÅ‚anych pocztÄ… kurierskÄ… lub listem poleconym na podany wyżej adres SpóÅ‚ki decyduje data dorÄ™czenia zgÅ‚oszenia do siedziby SpóÅ‚ki w ÅšwierklaÅ„cu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 17.06.2019 r.

Po zÅ‚ożeniu ofert odbÄ™dzie siÄ™ rozmowa kwalifikacyjna, w której ocenie podlegać bÄ™dÄ… m.in.:

 • wiedza o zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz o sektorze, w którym dziaÅ‚a SpóÅ‚ka,
 • znajomość zagadnieÅ„ zwiÄ…zanych z zarzÄ…dzaniem i kierowaniem zespoÅ‚ami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spóÅ‚ek handlowych, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem spóÅ‚ek z udziaÅ‚em mienia komunalnego,
 • znajomość zasad wynagradzania w spóÅ‚kach z udziaÅ‚em mienia komunalnego,
 • znajomość ograniczeÅ„ prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej przez osoby peÅ‚niÄ…ce funkcje publiczne,
 • doÅ›wiadczenie niezbÄ™dne do wykonywania funkcji czÅ‚onka zarzÄ…du w spóÅ‚ce,
 • znajomość zasad nadzoru wÅ‚aÅ›cicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiÄ™biorstwa oraz rachunkowoÅ›ci zarzÄ…dczej,
 • przedÅ‚ożona koncepcji kierowania SpóÅ‚kÄ….

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach od 18 do 25 czerwca 2019 r. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 27.06.2019 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakoÅ„czenia postÄ™powania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyÅ‚aniania kandydatów.

Kandydaci uczestniczÄ…cy w konkursie zostanÄ… telefonicznie lub mailowo powiadomieni o jego wyniku do dnia 28.06.2019 r.

Wzory dokumentów:

Opublikował: Łukasz Kloszczyk
Publikacja dnia: 31.05.2019
Dokument oglądany razy: 654